21-12-2023

Stand van zaken - december 2023

Het gaat de goede kant op met het nieuwbouwplan Ambachtsgilden in Westbroek. Zo is recent de anterieure overeenkomst tussen Van Wijnen en de gemeente De Bilt gesloten. In een anterieure overeenkomst worden de financiële afspraken rondom de ruimtelijke ontwikkeling vastgelegd. Ook ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. 

Ontwerpbestemmingsplan
Het College heeft eind november akkoord gegeven op de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en dat is inmiddels ook daadwerkelijk gebeurd. Een belangrijke stap omdat daarmee mogelijke vertraging vanwege de nieuwe Omgevingswet (treedt per 1 januari in werking) voorkomen wordt. 

Planning
Het ontwerpbestemmingsplanning ligt vanaf 21 december zes weken ter inzage. Onderdeel van de terinzagelegging is een inloopavond. Tijdens deze inloopavond tonen wij het plan nogmaals. Na de terinzagelegging wordt het plan aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. 

Naar verwachting kunnen we in 2024 verdere stappen zetten om tot de nieuwbouw te komen. We houden u in ieder geval op de hoogte!